;
โปรดติดตามอันดับคะแนน 1-50
ผ่านช่องทาง TSX LINE OA
วันที่ 10 ตุลาคม 2564
เวลา 9.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกผ่านบัญชีทางการของโปรแกรมไลน์ (Line Official Account) ชื่อบัญชี @TSXofficial บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ระบุถึงข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของท่าน และการกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นการรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลทุกประการ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมผ่านบัญชีไลน์ 1 บัญชีเท่านั้น กรณีที่สมาชิกเป็นบุคคลเดียวกันแต่มีการสมัครหลายบัญชีสมาชิก จะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีมารวมกันเพื่อแลกรับของรางวัลได้ และไม่สามารถโอนคะแนนสะสมให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าวออกจากการรับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • พนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลได้
 • การสะสมคะแนนและแลกรับรางวัล
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนสะสมจากการร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำขอเพื่อแอลกหรือลุ้นของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ระบบจะตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสมโดยผู้ที่จะได้รับของรางวัลจะต้องมีจำนวนคะแนนสะสมเพียงพอตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะสามารถแลกเป็นของรางวัลตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ได้ ทั้งนี้คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ (จำยวนคะแนนสะสมที่ใช้แลกใช้แล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน Shaper Point สามารถะเข้าร่วมกิจกรรมและแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
  • ของรางวัล ภาพประกอบของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดของกิจกรรม Shaper Point ได้แก่ iPad Mini แล้ว จะไม่ได้สามารถได้รับรางวัลสูงสุดซ้ำได้ สงวนสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • เงื่อนไขการรับรางวัลสูงสุด ได้แก่ iPad mini และรางวัลลำดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ สมาชิก NATIONAL GEOGRAPHIC E-Magazine ฉบับภาษาไทย 1 ปี (12 ฉบับ) และ สมาชิกนิตยสาร บ้านและสวน E-Magazine 1 ปี (12 ฉบับ) ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตน ได้แก่ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางทีระบุชื่อ นามสกุล ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้เป้นรหลักฐานในการรับของรางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับของรางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้ ยกเว้นของรางวัลลำดับที่ 4 ได้แก่ Code ลดราคาและ Voucher ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตน
  • ผู้ทีได้รับของรางวัลจะต้องแลกรับของรางวัลภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และบริษัทจะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีการแลกคะแนนสะสม หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้ได้ หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเข้ามารับรางวัลตามวันเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับของรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับของรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการได้รับของรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับของรางวัลเอง แล้วแต่กรณีซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่ามากกว่า 1000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียดข้อตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Line Official Account : @TSXofficial


©2021 Thailand Sustainability All rights reserved.